header
港のひと
港のひと・001・創刊号
2001年5月10日発行
◆ヘボンのひろった〈ことわざ〉
ten no ami wo nogare-gatashi.
daikai no itteki.
kutsu wo hedatete kaku ga gotoshi.
kirin mo oi-nureba doba ni otoru.
tori naki sato no komori.
michi ni kiite michi ni toku.
mime yori kokoro.
mityugo no kokoro roku-ju mademo.
moyuru hi ni takigi.
dorobo wo mite nawa wo nau.
narau yori narero.
uri no tsuru ni wa nasubi wa naranu.
nodo moto wo sugureba atsusa wo wasururu.
nure te de awa no tsukamidori.
omou yori umu ga yasui.
saru mono wa hibi ni utoshi.
jigoku no sata mo kane shidai.
shinda ko no toshi wo kazoeru.
shojiki no kobe ni kami yadoru.
tachiyoraba o ki no kage.
udo no tai-boku.
hito no uwasa mo shichiju-go nichi.
morai-gatana no yaki wo miru na.
mon no mae no yase inu.
太字がそのことわざが用例としてとられた見出語「ヘボン著和英語林集成 初版・再版・三版対照総索引」より
HOME港のひと|ヘボンのひろった〈ことわざ〉|

図書出版・編集企画
港の人(みなとのひと:minato-no-hito)
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜3-11-49・phone: 0467(60)1374・fAX: 0467(60)1375